UPADŁOŚĆ

I. przedsiębiorca

Kiedy można ogłosić upadłość

  Upadłość można ogłosić wtedy, kiedy dłużnik jest niewypłacalny - to znaczy jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dłużnika będącego osobą prawną (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna), uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje. Sąd może jednak nawet wtedy oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, również w sytuacji, kiedy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania