UPADŁOŚĆ

Słowniczek

masa upadłości

- z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Nie wchodzi do masy upadłości mienie, które na mocy przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego jest wyłączone spod egzekucji oraz wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu.


postępowanie zabezpieczające

- postępowanie, mające swoją podstawę prawną w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego, którego celem jest ustanowienie zabezpieczenia na majątku dłużnika, tak aby możliwe było po zakończeniu postępowania zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości złożył dłużnik, sąd z urzędu dokonuje zabezpieczenia majątku dłużnika. Jeżeli z wnioskiem o ogłoszenie upadłości wystąpił wierzyciel lub inny uprawniony zabezpieczenia dokonuje się na jego żądanie.


rada wierzycieli

- może zostać powołana podczas wstępnego zgromadzenia wierzycieli. Jeżeli rada wierzycieli nie została powołana na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli, sędzia-komisarz, o ile uzna to za potrzebne, ustanowi radę wierzycieli oraz powoła jej członków. Na wniosek wierzycieli mających przynajmniej piątą część ogólnej sumy wierzytelności, które zostały uznane lub uprawdopodobnione, sędzia-komisarz jest obowiązany ustanowić radę wierzycieli. Rada wierzycieli składa się z trzech lub pięciu członków oraz jednego lub dwóch zastępców. Sędzia-komisarz może odwołać członków rady wierzycieli oraz zastępców, którzy nie pełnią należycie obowiązków, i powołać innych


sędzia-komisarz

- po ogłoszeniu upadłości postępowanie upadłościowe nadal toczy się w sądzie upadłościowym, który ogłosił upadłość. Jednak od tego momentu czynności postępowania upadłościowego wykonuje sędzia-komisarz, z wyjątkiem czynności, dla których właściwy jest sąd. Sędzia-komisarz kieruje tokiem postępowania, sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, oznacza czynności, których syndykowi, nadzorcy albo zarządcy nie wolno wykonywać bez jego zezwolenia lub bez zgody rady wierzycieli, jak również zwraca uwagę na popełnione przez nich uchybienia.


syndyk

- powołana przez sąd osoba, która po ogłoszeniu upadłości przejmuje zarząd masą upadłości. Syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji. Jeżeli syndyk napotyka przeszkody przy obejmowaniu majątku upadłego, wprowadzenia syndyka w posiadanie majątku upadłego dokonuje komornik sądowy.


upadłość

- instytucja prawa, która chroni wierzycieli w sytuacji niewypłacalności dłużnika. Ogłoszenie upadłości ma zmierzać do równomiernego zaspokojenia wszystkich wierzycieli


upadły

- ten, wobec kogo wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości.


wierzyciel

- każdy uprawniony do zaspokojenia z masy upadłości, choćby wierzytelność nie wymagała zgłoszenia


wniosek o ogłoszenie upadłości

- zgłoszenie wniosku do Sądu rozpoczyna postępowanie upadłościowe. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli.


wstępne zgromadzenie wierzycieli

- może zostać zwołane przez Sąd w początkowej fazie postępowania upadłościowego. Wstępnemu zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy sędzia wyznaczony ze składu sądu rozpoznającego wniosek o ogłoszenie upadłości, zgromadzenie może być zwołane w celu podjęcia uchwały co do sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, wyboru rady wierzycieli oraz zawarcia układu. We wstępnym zgromadzeniu wierzycieli mają prawo uczestniczyć dłużnik, tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przymusowy ustanowieni w postępowaniu zabezpieczającym oraz wierzyciele, których wierzytelności stwierdzone są tytułami egzekucyjnymi.