UPADŁOŚĆ

I. przedsiębiorca

Rodzaje upadłości

  Istnieją dwie odmiany postępowania upadłościowego:

 • upadłość likwidacyjna
  Upadłość likwidacyjna ma na celu sprzedaż majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy i zaspokojenie roszczeń wierzycieli z pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży. W razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego powołuje się syndyka. Syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji. Po sporządzeniu spisu inwentarza i sprawozdania finansowego albo po złożeniu pisemnego sprawozdania ogólnego syndyk przeprowadza likwidację masy upadłości. Likwidacji masy upadłości dokonuje się przez sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części, sprzedaż nieruchomości i ruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości albo ich zbycie.
 • upadłość mająca na celu zawarcie układu
  Możliwe jest prowadzenie postępowania upadłościowego, które ma na celu kontynuację działalności przedsiębiorcy i zawarcie układu z wierzycielami. Jeżeli sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu, a propozycje układowe nie zostały wcześniej złożone, upadły powinien zgłosić je w terminie miesiąca. Wraz z propozycjami układowymi upadły powinien przedłożyć także rachunek przepływów pieniężnych za okres ostatnich dwunastu miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku. W tym samym czasie propozycje układowe może złożyć również nadzorca sądowy albo zarządca. Propozycje układowe powinny określać sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego oraz zawierać uzasadnienie. W toku postępowania układowego dokonuje się restrukturyzacji zobowiązań upadłego, w szczególności może to nastąpić poprzez:
  • odroczenie wykonania zobowiązań;
  • rozłożenie spłaty długów na raty;
  • zmniejszenie sumy długów;
  • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;
  • zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.
  Również w sytuacji, kiedy sąd ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, propozycje układowe mogą zgłosić upadły, syndyk i rada wierzycieli. Sąd zmieni sposób prowadzenia postępowania na postępowanie z możliwością zawarcia układu, jeżeli są podstawy do takiej zmiany