UPADŁOŚĆ

I. przedsiębiorca

Kto może ogłosić upadłość

  Upadłość może ogłosić przedsiębiorca, którym w tym przypadku będą:

  • osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (osoba wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej ,w tym jednoosobowa działalność gospodarcza)
  • osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (np. spółka jawna)
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna nieprowadząca działalności gospodarczej;
  • wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; (np. wspólnicy spółki jawnej)
  • wspólnicy spółki partnerskiej.