UPADŁOŚĆ

I. przedsiębiorca

Jak ratować przedsiębiorstwo - postępowanie naprawcze

  Postępowanie naprawcze stosuje się wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, a jego celem jest uchronienie tych przedsiębiorców przed upadłością. Przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością, jeżeli pomimo wykonywania swoich zobowiązań, według rozsądnej oceny jego sytuacji ekonomicznej jest oczywistym, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny. Przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością może złożyć w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, wraz z oświadczeniem o wszczęciu postępowania naprawczego przedsiębiorca składa plan naprawczy. Plan naprawczy powinien zapewniać przywrócenie przedsiębiorcy zdolności do konkurowania na rynku. Sposób naprawy przedsiębiorstwa powinien określać restrukturyzację zobowiązań, które mogą być objęte układami w postępowaniu upadłościowym, majątku oraz zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Restrukturyzacja zobowiązań następuje w drodze układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli. Po wszczęciu postępowania naprawczego, na czas jego trwania, sąd ustanawia dla przedsiębiorcy nadzorcę sądowego oraz może powołać biegłego.
Z dniem wszczęcia postępowania naprawczego:

  • zawiesza się wykonanie zobowiązań przedsiębiorcy;
  • zawiesza się naliczanie odsetek należnych od przedsiębiorcy;
  • nie mogą być wszczynane przeciwko przedsiębiorcy postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, a wszczęte podlegają z mocy prawa zawieszeniu, z wyjątkiem postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych dotyczących wierzytelności nieobjętych układem